תרגום רפואי |  תרגום, עריכה מדעית ולשונית של תרגום, הגהת תרגום והערכת תרגום בתחומי הרפואה והמדע
Medical translation  |  Medical and Scientific Translation, Scientific & Lingual Editing, Proofreading, Evaluation of Translation
+972-52-8915005 | chanaga@gmail.com

מילון מונחים  Glossary

 

A 
Adverse eventאירוע חריג
Armזרוע (קבוצת טיפול)
B 
Baselineקו ההתחלה, נקודת ההתחלה
C 
Clinical study or trialמחקר/ניסוי קליני
confidentialityסודיות
controlביקורת
D 
Data Safety and Monitoring Board(DSMB)ועדה למעקב ולשמירת בטיחות המידע
Doseמנה
Double blindedכפול סמיות
E 
Efficacyיעילות
Eligibility Criteriaקריטריונים להתאמה
Endpointנקודת סיום (הניסוי)
Enrollmentגיוס
                                                   Exploratoryחקירתי
F 
Food and Drug Administration(FDA)מנהל המזון והתרופות
G 
H 
I 
Informed consent form (ICF)טופס הסכמה מדעת
Institutional Review Board(IRB)ועדת סקירה מוסדית (נקראת בישראל - ועדת הלסינקי)
Investigational productמוצר המחקר
Investigator's brochureחוברת החוקר
J 
K 
L 
Local Helsinki committeeועדת הלסינקי מוסדית
Lost to follow upאי הגעה למעקב
M 
Maintenanceאחזקה
Medical institutionמוסד רפואי
Multicenterרב מרכזי
N 
O 
P 
Patient source documentsתיקי חולים
Phaseפאזה (שלב)
Placeboפלצבו, אינבו
Principal investigatorחוקר ראשי
primaryראשוני
Q 
R 
Randomized trialניסוי בהקצאה אקראית
Regimenמשטר
Researchersחוקרים
S 
safetyבטיחות
adverse event Seriousאירוע חריג רציני
Side Effectsתופעות לוואי
Single-Blindחד סמיות
Sponsorיוזם
Stratifiedמחולק לרבדים
T 
Trough levelרמה מינימאלית רצויה (של תרופה בדם לפני מתן מנה נוספת) (רמת השפל)
U 
V 
W 
Withdrawalפרישה
X 
Y 
Z